Клиенти

Клиенти на Адвокатско дружество „Бакалова и Дамянов” са местни и чуждестранни физически и юридически лица, експлоатационни дружества, концесионери, строителни предприемачи, проектантски дружества, туристически оператори, ведомства и общини. Осъществяваме както абонаментно правно обслужване, така и правно обезпечаване на комплексни инфраструктурни инвестиционни проекти през целия процес на реализацията им – от проучването и придобиването на собствеността, определяне на възможностите за тяхното застрояване, ползване и опазване, провеждането на необходимите процедури по придобиване на устройствен статут на поземлените имоти, до въвеждането в експлоатация на готовите строежи.

В дейността си екипът на дружеството се старае да решава възникналите спорове чрез преговори, професионални консултации и становища, включително и чрез медиация.

В процеса на реализация на услугите и след предоставянето им спазваме строга конфиденциалност, включително и по отношение обявяване имената на клиентите ни. При поискване е възможно да представим препоръки от наши основни клиенти.