Партньори

Адвокатско дружество „Бакалова и Дамянов” предлага комплексни високопрофесионални услуги в партньорство с „Легаплан К. Г.“ ООД с управител арх. Игор Янкулов. Дружеството е вписано в регистъра на проектантските бюра по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

Адвокатско дружество „Бакалова и Дамянов” работи с правоспособни лица по кадастъра, вписани в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, геодезия и картография съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър.

Доброто сътрудничество между екипите позволява да бъдат разрешавани не само правни, но и въпроси и спорове с архитектурно-технически и устройствен характер, както и да бъдат предоставяни комплексни услуги при кадастралното заснемане на имотите, отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта, изработването на предпроектни и обемноустройствени проучвания, проекти за подробни устройствени планове, както и инвестиционни проекти.

Адвокатско дружество "Бакалова и Дамянов" е член на Управителния съвет на Българското общество по строително право – сдружение с нестопанска цел и участва активно в дейността му.