Публикации

 

Административната дейност след приемане на ЗИД ЗМДВИП, обн. ДВ, бр. 34 от 09.04.2020 г. – публикувано на 23.04.2020 г.

 

 Административна дейност по време на извънредното положение – публикувано на 27.03.2020 г.

 

 

Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра

В началото на м. октомври 2019 г. излезе от печат новата книга с автор адв. Валентина Бакалова  "Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра" на издателски комплекс "Труд и право".

На 29.10.2019 г. в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8 се състоя публично представяне на книгата, организирано съвместно от Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ и ИК "Труд и право".

Изданието изследва промените в Закона за устройство на територията, приети в периода 2015-2019 г.  Разгледани са актуални въпроси, свързани с административноправния статут на недвижимите имоти в контекста на устройствените и административнотехническите изисквания на ЗУТ и на специалните закони, въздействието на административноправните режими върху упражняването на вещните права върху недвижимите имоти, законовите ограничения на собствеността в защита на обществените интереси и ограниченията на собствеността за благоустройствени цели.

Засегнати са промяната на предназначението, урегулирането и застрояването на поземлените имоти, с акцент върху производствата, осигуряващи реализацията на мероприятия на държавата и общините. Разгледани са процедурите по допускане, съгласуване и одобряване на парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура, както и специалните правила за изграждане на линейни мрежи на техническата инфраструктура във и извън границите на урбанизираните територии. Изданието включва и сравнителноправен анализ на актуалната правна уредба на линейните енергийни обекти на техническата инфраструктура и техния вещноправен статут.

В изданието е отделено внимание на измененията в Закона за кадастъра и имотния регистър свързани със създаването на кадастралните карти и кадастралните регистри, преобразуването на картите на възстановената собственост в кадастрални карти, както и поддържането им в актуално състояние. Засегнати са и актуалните процеси по създаване на специализираните кадастрални карти и реда за предоставяне на достъп до данните в тях, както и отразяването в кадастъра на зоните за ограничения, които произтичат от закон, административен акт или договор.

Анализирани са актуални теми по прилагането на специалните устройствени закони – Закона за устройството и застрояването на Столичната община и Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

 

 

Адв. Валентина Бакалова

 • "Актуални въпроси на устройство на територията и строителството” (изд. „Труд и право”, 2007 г.) – член на авторския колектив на книгата;
 • "Актуални въпроси на устройство на територията и кадастъра” (изд. „Труд и право”, 2011 г.) – съавтор на книгата;

Статии, публикувани в сп. „Собственост и право“:

 • "Актуални въпроси относно използването на ателиета и други нежилищни обекти за постоянно обитаване" – кн. 12/ 2019 г.;
 • "Въпроси по „свободното“ къмпингуване в некатигоризирани къмпинги в зоните за териториалноустройствена защита по закона за устройството на черноморското крайбрежие" – кн. 08/ 2019 г.;
 • "Промените в Закона за кадастъра и имотния регистър, обнародвани в ДВ бр. 41 от 28 май 2019 г." – кн. 06/ 2019 г.;
 • "Оспорване на разрешенията за строеж по съдебен ред" – кн. 04/ 2019 г.;
 • "Преглед на промените в Закона за устройството на територията, обнародвани в ДВ, бр. 1 от 2019 г." – кн. 1/ 2019 г.;
 • "Правен статут на търпимите строежи" – кн. 11/ 2018 г.;
 • "Въпроси по отчуждаването на частни имоти за държавни и общински нужди. Прилагане на уличната регулация" – кн. 9/ 2018 г.;
 • "Промени в правната уредба на зелената система на територията на Столичната община" – кн. 5/ 2018 г.;
 • "Презаверяване на разрешението за строеж" – кн. 2/ 2018 г.;
 • "Въвеждане в експлоатация на строежите от четвърта и пета категория" – кн. 11/ 2017 г.;
 • "Конституиране и участие на заинтересованите страни в производството по одобряване на подробните устройствени планове“ – кн. 4/ 2017 г.;
 • "Урегулиране на земеделски земи с цел застрояване“ – кн. 3/ 2017 г.;
 • "Въпроси на урегулирането на поземлените имоти по реда на чл. 16 зут след последните изменения и допълнения на закона (ДВ, бр. 13 от 2017 г.)“ – кн. 2/ 2017 г.;
 • "Въпроси на предназначението на поземлените имоти по ЗУТ и начина на отразяването му в кадастралните карти и регистри по ЗКИР“ – кн. 12/ 2016 г.;
 • "Преглед на измененията и допълненията в Закона за кадастъра и имотния регистър, обнародвани в ДВ, бр. 57 от 2016 г.“ – кн. 8/ 2016 г.;
 • "Новото в правния режим на местата за паркиране след промените в Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 101 от 2015 г.)“ – кн. 4/ 2016 г.;
 • "Бележки по промените в Наредба № 49 от 05.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (обн. ДВ, бр. 59 от 2015 г.)“ – кн. 9/ 2015 г.;
 • "Допълване на непълноти и поправка на грешки в кадастралната карта“ – кн. 8/ 2015 г.;
 • "Поддържане на кадастралните карти и кадастралните регистри в актуално състояние без издаване на заповед за изменението им (чл. 52 във връзка с чл. 53а ЗКИР)“ – кн. 7/ 2015 г.;
 • "Актуални въпроси на поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти на основание чл. 53 ЗКИР“ – кн. 5/ 2015 г.;
 • "Актуални въпроси на съгласуването на проектите за подробни устройствени планове и техните изменения“ – кн. 8/ 2011 г.;
 • "Правно значение на одобрените кадастрални карти и на подробните устройствени планове за упражняване на имуществените права на заинтересованите лица“ – кн. 6/ 2011 г.;
 • "Практически аспекти при оспорването на индивидуалните актове по устройство на територията“ – кн. 1/ 2011 г.

 

Адв. Людмил Дамянов
Статии, публикувани в сп. „Собственост и право“:

 • "Осигуряване на достъпна архитектурна среда съобразно изискванията на ЗУТ и специалната нормативна уредба" – кн. 11/ 2019 г.;
 • "Актуални въпроси на съгласувателния режим при устройственото планиране и разрешаване на строителството в защитени територии за опазване на културното наследство“ – кн. 9/ 2016 г.;
 • "Строителство без необходимост от издаване на разрешение за строеж и издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти“ – кн. 6/ 2016 г.;
 • "Действащата нормативна уредба на оградите – правни и практически проблеми“ – кн. 10/ 2015 г.;
 • "Срокът за оспорване на мълчаливи откази за издаване на индивидуални административни актове по Закона за устройство на територията“ – кн. 9/ 2012 г.