Публикации

Адв. Валентина Бакалова

 • „Актуални въпроси на устройство на територията и строителството” (изд. „Труд и право”, 2007 г.) – член на авторския колектив на книгата;
 • „Актуални въпроси на устройство на територията и кадастъра” (изд. „Труд и право”, 2011 г.) – съавтор на книгата;

Статии, публикувани в сп. „Собственост и право“:

 • „Конституиране и участие на заинтересованите страни в производството по одобряване на подробните устройствени планове“ – кн. 4/ 2017 г.;
 • „Урегулиране на земеделски земи с цел застрояване“ – кн. 3/ 2017 г.;
 • „Въпроси на урегулирането на поземлените имоти по реда на чл. 16 зут след последните изменения и допълнения на закона (ДВ, бр. 13 от 2017 г.)“ – кн. 2/ 2017 г.;
 • „Въпроси на предназначението на поземлените имоти по ЗУТ и начина на отразяването му в кадастралните карти и регистри по ЗКИР“ – кн. 12/ 2016 г.;
 • „Преглед на измененията и допълненията в Закона за кадастъра и имотния регистър, обнародвани в ДВ, бр. 57 от 2016 г.“ – кн. 8/ 2016 г.;
 • „Новото в правния режим на местата за паркиране след промените в Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 101 от 2015 г.)“ – кн. 4/ 2016 г.;
 • „Бележки по промените в Наредба № 49 от 05.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (обн. ДВ, бр. 59 от 2015 г.)“ – кн. 9/ 2015 г.;
 • „Допълване на непълноти и поправка на грешки в кадастралната карта“ – кн. 8/ 2015 г.;
 • „Поддържане на кадастралните карти и кадастралните регистри в актуално състояние без издаване на заповед за изменението им (чл. 52 във връзка с чл. 53а ЗКИР)“ – кн. 7/ 2015 г.;
 • „Актуални въпроси на поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти на основание чл. 53 ЗКИР“ – кн. 5/ 2015 г.;
 • „Актуални въпроси на съгласуването на проектите за подробни устройствени планове и техните изменения“ – кн. 8/ 2011 г.;
 • „Правно значение на одобрените кадастрални карти и на подробните устройствени планове за упражняване на имуществените права на заинтересованите лица“ – кн. 6/ 2011 г.;
 • „Практически аспекти при оспорването на индивидуалните актове по устройство на територията“ – кн. 1/ 2011 г.

 

Адв. Людмил Дамянов
Статии, публикувани в сп. „Собственост и право“:

 • „Актуални въпроси на съгласувателния режим при устройственото планиране и разрешаване на строителството в защитени територии за опазване на културното наследство“ – кн. 9/ 2016 г.;
 • „Строителство без необходимост от издаване на разрешение за строеж и издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти“ – кн. 6/ 2016 г.;
 • „Действащата нормативна уредба на оградите – правни и практически проблеми“ – кн. 10/ 2015 г.;
 • „Срокът за оспорване на мълчаливи откази за издаване на индивидуални административни актове по Закона за устройство на територията“ – кн. 9/ 2012 г.