Сфери на дейност

Дружеството предоставя правни услуги, консултации и съдействие по въпроси в следните направления:

  • Произход на собствеността върху недвижимите имоти, правоприемство, реституция, преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия;
  • Разпореждане с право на собственост върху недвижими имоти; учредяване и упражняване на ограничени вещни права и сервитути;
  • Управление на недвижими имоти и промяна на предназначението им с цел застрояване на сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
  • Защита на правата и законните интереси на собствениците в производствата по одобряване на устройствените планове, както и при отразяването им в кадастралните карти и регистри, включително при непълноти и грешки в тях;
  • Проучване на възможностите за урегулиране/изменение на регулацията и застрояване на недвижими имоти и осъществяване на свързаните с това административни процедури по Закона за устройство на територията, както и на съставните административни производства по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за горите, Закона за културното наследство, Закона за опазване на околната среда, Закона за биологично разнообразие, Закона за водите, Закона за енергетиката, Закона за устройството и застрояването на Столичната община, Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и др.;
  • Ограничения на собствеността върху недвижимите имоти за благоустройствени цели и ограничения на собствеността, свързани с опазване на околната среда и биоразнообразието;
  • Одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж, уреждане на взаимоотношенията между участниците в строителството при изпълнението му, въвеждане в експлоатация на готовите строежи;
  • Процесуално представителство при съдебни спорове по АПК и ГПК във връзка със защита на правата и законните интереси на клиентите на Дружеството по въпроси, свързани с изброените по-горе направления.