Екипът на Адвокатско дружество
"Бакалова и Дамянов"

Висококвалифициран екип, състоящ се от утвърдени юристи с богат опит.

Адвокатско дружество „Бакалова и Дамянов” притежава висококвалифициран екип, състоящ се от утвърдени юристи с богат опит. В своята практика Дружеството успешно партнира с водещи адвокати и адвокатски дружества от София и страната, както и с уважавани експерти в различни области – архитекти, инженери и урбанисти. Понастоящем собственият екип на Дружеството включва седем адвокати – адв. Валентина Бакалова, адв. Людмил Дамянов, адв. Светослав Атанасов, адв. Росица Костова, адв. Милена Гайдарова, адв. Мартин Ангелов и адв. Любомира Нуцова.

Валентина Бакалова

Адвокат

Людмил Дамянов

Адвокат

Светослав Атанасов

Адвокат

Росица Костова

Адвокат

Адв. Валентина Бакалова

Завършила е специалност Право в Софийския университет „Свети Климент Охридски”, Юридически факултет, управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Бакалова и Дамянов”. Действащ юрист с над 30 години юридически стаж – юрисконсулт в ДСО „Редки метали“ от 1988 г. до 1992 г., главен юрисконсулт в отдел „Правен“, Столична община от 1992 г. до 1995 г., началник отдел „Правен“ в ресора на Главния архитект на София от 1996 г. до 1999 г. От 1999 г. и понастоящем адвокат от Софийската адвокатска колегия.

Валентина Бакалова

Адвокат

Притежава богат професионален опит в областта на административното право, реституцията и приватизацията, вещноправния и устройствен режим на недвижимите имоти, статута на обектите, публична и частна собственост на държавата и общините, процедурите по изработване, одобряване и изменение на устройствените планове, териториалното насочване на инвестиционни намерения, организация и провеждане на инвестиционния процес, разрешаване на строителството и въвеждането в експлоатация на готовите строежи, процесуално представителство при защита на вещните права.

Участва при създаването на Закона за устройство на територията, Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, проекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, проект за Закон за устройството и застрояването на Столичната община, проекти за изменение на Закона за кадастъра и имотния регистър. Изготвя становища по законопроекти за изменения и допълнения на Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за устройство на територията, както и на подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.

Автор е на анализи, коментари, статии по практическото приложение на Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър, по вещноправни и градоустройствени проблеми, благоустройство и ограниченията на собствеността за благоустройствени цели, проблеми на държавната и общинска собственост, отчуждаване, въпроси на местното самоуправление и местната администрация и др.

Преподава дисциплината „Урбанизъм и администрация“ в Университета по архитектура, строителство и геодезия, Архитектурен факултет. Води специализирани обучения по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър в Института по публична администрация, Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, Националният консултантски център „Решение” ООД към Издателски комплекс „Труд и право” и др.

Член на авторския колектив на книгата „Актуални въпроси на устройство на територията и строителството” (изд. „Труд и право”, 2007 г.).
Съавтор на книгата „Актуални въпроси на устройство на територията и кадастъра” (изд. „Труд и право”, 2011 г.).

Автор на книгата „Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра“ (изд. „Труд и право”, 2019 г.).

Адв. Людмил Дамянов

Завършил е  специалност Право в Софийския университет „Свети Климент Охридски”, Юридически факултет, управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Бакалова и Дамянов”. Адвокат с повече от 20 години професионален опит – вписан в регистъра на адвокатите към Софийската адвокатска колегия от октомври 2002 г. От 2003 г. до 2011 г. обслужвал правно община Костинброд.

Людмил Дамянов

Адвокат

Основна част от професионалната му дейност е свързана с юридически консултации в областта на вещноправни и устройствени проблеми при реституция и приватизация, нотариални производства, правни услуги в процеса на изработването на устройствени планове, както и свързани с устройствения статут на поземлените имоти, административно-правни услуги при съгласуване и одобряване на устройствени планове и техните изменения, административно-правни услуги при разрешаване на строителството (издаване на разрешение за строеж) и въвеждане в експлоатация на готовите обекти (издаване на разрешение за ползване), специализиран опит при консултиране и управление на дейностите, реализирани от общини в сферата на обществените поръчки, концесиите, приватизацията на общински предприятия и управление и разпореждане с общинска собственост.
Практикува в областта на вещното право, облигационното право, устройственото планиране, държавна и общинска собственост, концесии, процесуално представителство.

Адв. Светослав Атанасов

Завършил е специалност Право в Софийския университет „Свети Климент Охридски”, Юридически факултет през 2009 г., съдружник в Адвокатско дружество „Бакалова и Дамянов”. Вписан като адвокат в Плевенската адвокатска колегия от 2011 г.

Светослав Атанасов

Адвокат

Завършил международна магистърска програма по Право на Европейския съюз в Софийския университет „Свети Климент Охридски”, Юридически факултет през 2018 г.
Практикува в областта на вещното право, кадастъра, устройственото планиране, държавна и общинска собственост, процесуално представителство.

Адв. Росица Костова

Завършила е специалност Право в Софийския университет „Свети Климент Охридски”, Юридически факултет през 2009 г. Юрист в кантора на частен съдебен изпълнител от 2012 до 2013 г. Юрист в Адвокатско дружество „Бакалова и Дамянов“ от 2013 до 2015 г. Вписана като адвокат в Софийската адвокатска колегия от 2015 г.

Специализира в областта на вещното и облигационното право, административното право и процес, кадастър,  устройствено планиране, туризъм.

Росица Костова

Адвокат

Адв. Мартин Ангелов

Завършил е  специалност Право в Софийския университет „Свети Климент Охридски”, Юридически факултет през 2017 г. Адвокатски сътрудник в Адвокатско дружество „Бакалова и Дамянов“ от 2018 до 2019 г. Вписан като адвокат в Софийската адвокатска колегия от 2019 г.

Специализира в областта на вещното право, кадастъра, устройственото планиране, разрешаване на строителството, незаконно строителство, процесуално представителство.

Адв. Любомира Нуцова

Завършила е специалност Право в Югозападен университет „Неофит Рилски“, Юридически факултет през 2010 г. Помощник-нотариус от 2013 до 2016 г., старши юрисконсулт в община Сандански от 2016 до 2019 г. Вписана като адвокат в Благоевградската адвокатска колегия от 2020 г.

Специализира в областта на нотариалните производства, административното право и процес, вещното право, устройство на територията, разрешаване на строителството, незаконно строителство.

Add friend social media icon

Адв. Милена Гайдарова

Завършила е специалност Право в Бургаския свободен университет, Юридически факултет през 1998 г. Член на Бургаската адвокатска колегия, вписана като адвокат от 2000 г.

Специализира в областта на вещното, облигационното и търговското право, процесуално представителство по гражданскоправни и търговски спорове, нотариални производства.