Цени на услугите

Цените на предоставяните правни услуги се определят след предварително проучване на поставения проблем и изготвяне на оферта за размера на адвокатския хонорар по отделните направления.

Устни консултации и становища се заплащат в зависимост от отделеното време при фиксирани часови ставки.

При договорено абонаментно правно обслужване устните и писмени консултации, становища, изготвянето на договори и др. се осъществява в рамките на договореното месечно възнаграждение.

При необходимост от процесуално представителство размерът на адвокатския хонорар се определя по договаряне и не може да бъде по-нисък от размерите, определени в Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г., изм. и доп., бр. 2 от 09.01.2009 г., доп., бр. 43 от 08.06.2010 г., изм. и доп., бр. 28 от 28.03.2014 г.; изм. с Решение № 14820 от 10.12.2014 г. на ВАС на РБ – бр. 10 от 05.02.2016 г., в сила от 05.02.2016 г.; изм. и доп., бр. 84 от 25.10.2016 г.).