Сфери на дейност

Дружеството предоставя правни услуги, консултации и съдействие по въпроси в следните направления:

  1. Произход на собствеността върху недвижимите имоти, правоприемство, реституция, преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия;
  2. Разпореждане с право на собственост върху недвижими имоти; учредяване и упражняване на ограничени вещни права и сервитути;
  3. Управление на недвижими имоти и промяна на предназначението им с цел застрояване на сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
  4. Защита на правата и законните интереси на собствениците в производствата по одобряване на устройствените планове, както и при отразяването им в кадастралните карти и регистри, включително при непълноти и грешки в тях;
  5. Проучване на възможностите за урегулиране/изменение на регулацията и застрояване на недвижими имоти и осъществяване на свързаните с това административни процедури по Закона за устройство на територията, както и на съставните административни производства по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за горите, Закона за културното наследство, Закона за опазване на околната среда, Закона за биологично разнообразие, Закона за водите, Закона за енергетиката, Закона за устройството и застрояването на Столичната община, Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и др.;
  6. Ограничения на собствеността върху недвижимите имоти за благоустройствени цели и ограничения на собствеността, свързани с опазване на околната среда и биоразнообразието;
  7. Одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж, уреждане на взаимоотношенията между участниците в строителството при изпълнението му, въвеждане в експлоатация на готовите строежи;
  8. Процесуално представителство при съдебни спорове по АПК и ГПК във връзка със защита на правата и законните интереси на клиентите на Дружеството по въпроси, свързани с изброените по-горе направления.

Адв. Любомира Нуцова

Завършила е специалност Право в Югозападен университет „Неофит Рилски“, Юридически факултет през 2010 г. Помощник-нотариус от 2013 до 2016 г., старши юрисконсулт в община Сандански от 2016 до 2019 г. Вписана като адвокат в Благоевградската адвокатска колегия от 2020 г.

Специализира в областта на нотариалните производства, административното право и процес, вещното право, устройство на територията, разрешаване на строителството, незаконно строителство.

Адв. Мартин Ангелов

Завършил е  специалност Право в Софийския университет „Свети Климент Охридски”, Юридически факултет през 2017 г. Адвокатски сътрудник в Адвокатско дружество „Бакалова и Дамянов“ от 2018 до 2019 г. Вписан като адвокат в Софийската адвокатска колегия от 2019 г.

Специализира в областта на вещното право, кадастъра, устройственото планиране, разрешаване на строителството, незаконно строителство, процесуално представителство.

Add friend social media icon

Адв. Милена Гайдарова

Завършила е специалност Право в Бургаския свободен университет, Юридически факултет през 1998 г. Член на Бургаската адвокатска колегия, вписана като адвокат от 2000 г.

Специализира в областта на вещното, облигационното и търговското право, процесуално представителство по гражданскоправни и търговски спорове, нотариални производства.

Адв. Росица Костова

Завършила е специалност Право в Софийския университет „Свети Климент Охридски”, Юридически факултет през 2009 г. Юрист в кантора на частен съдебен изпълнител от 2012 до 2013 г. Юрист в Адвокатско дружество „Бакалова и Дамянов“ от 2013 до 2015 г. Вписана като адвокат в Софийската адвокатска колегия от 2015 г.

Специализира в областта на вещното и облигационното право, административното право и процес, кадастър,  устройствено планиране, туризъм.

Росица Костова

Адвокат

Адв. Светослав Атанасов

Завършил е специалност Право в Софийския университет „Свети Климент Охридски”, Юридически факултет през 2009 г., съдружник в Адвокатско дружество „Бакалова и Дамянов”. Вписан като адвокат в Плевенската адвокатска колегия от 2011 г.

Светослав Атанасов

Адвокат

Завършил международна магистърска програма по Право на Европейския съюз в Софийския университет „Свети Климент Охридски”, Юридически факултет през 2018 г.
Практикува в областта на вещното право, кадастъра, устройственото планиране, държавна и общинска собственост, процесуално представителство.

Адв. Людмил Дамянов

Завършил е  специалност Право в Софийския университет „Свети Климент Охридски”, Юридически факултет, управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Бакалова и Дамянов”. Адвокат с повече от 20 години професионален опит – вписан в регистъра на адвокатите към Софийската адвокатска колегия от октомври 2002 г. От 2003 г. до 2011 г. обслужвал правно община Костинброд.

Людмил Дамянов

Адвокат

Основна част от професионалната му дейност е свързана с юридически консултации в областта на вещноправни и устройствени проблеми при реституция и приватизация, нотариални производства, правни услуги в процеса на изработването на устройствени планове, както и свързани с устройствения статут на поземлените имоти, административно-правни услуги при съгласуване и одобряване на устройствени планове и техните изменения, административно-правни услуги при разрешаване на строителството (издаване на разрешение за строеж) и въвеждане в експлоатация на готовите обекти (издаване на разрешение за ползване), специализиран опит при консултиране и управление на дейностите, реализирани от общини в сферата на обществените поръчки, концесиите, приватизацията на общински предприятия и управление и разпореждане с общинска собственост.
Практикува в областта на вещното право, облигационното право, устройственото планиране, държавна и общинска собственост, концесии, процесуално представителство.

Адв. Валентина Бакалова

Завършила е специалност Право в Софийския университет „Свети Климент Охридски”, Юридически факултет, управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Бакалова и Дамянов”. Действащ юрист с над 30 години юридически стаж – юрисконсулт в ДСО „Редки метали“ от 1988 г. до 1992 г., главен юрисконсулт в отдел „Правен“, Столична община от 1992 г. до 1995 г., началник отдел „Правен“ в ресора на Главния архитект на София от 1996 г. до 1999 г. От 1999 г. и понастоящем адвокат от Софийската адвокатска колегия.

Валентина Бакалова

Адвокат

Притежава богат професионален опит в областта на административното право, реституцията и приватизацията, вещноправния и устройствен режим на недвижимите имоти, статута на обектите, публична и частна собственост на държавата и общините, процедурите по изработване, одобряване и изменение на устройствените планове, териториалното насочване на инвестиционни намерения, организация и провеждане на инвестиционния процес, разрешаване на строителството и въвеждането в експлоатация на готовите строежи, процесуално представителство при защита на вещните права.

Участва при създаването на Закона за устройство на територията, Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, проекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, проект за Закон за устройството и застрояването на Столичната община, проекти за изменение на Закона за кадастъра и имотния регистър. Изготвя становища по законопроекти за изменения и допълнения на Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за устройство на територията, както и на подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.

Автор е на анализи, коментари, статии по практическото приложение на Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър, по вещноправни и градоустройствени проблеми, благоустройство и ограниченията на собствеността за благоустройствени цели, проблеми на държавната и общинска собственост, отчуждаване, въпроси на местното самоуправление и местната администрация и др.

Преподава дисциплината „Урбанизъм и администрация“ в Университета по архитектура, строителство и геодезия, Архитектурен факултет. Води специализирани обучения по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър в Института по публична администрация, Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, Националният консултантски център „Решение” ООД към Издателски комплекс „Труд и право” и др.

Член на авторския колектив на книгата „Актуални въпроси на устройство на територията и строителството” (изд. „Труд и право”, 2007 г.).
Съавтор на книгата „Актуални въпроси на устройство на територията и кадастъра” (изд. „Труд и право”, 2011 г.).

Автор на книгата „Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра“ (изд. „Труд и право”, 2019 г.).