“Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра”

В началото на м. октомври 2019 г. излезе от печат новата книга с автор адв. Валентина Бакалова “Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра” на издателски комплекс “Труд и право”.
На 29.10.2019 г. в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8 се състоя публично представяне на книгата, организирано съвместно от Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ и ИК “Труд и право”.
Изданието изследва промените в Закона за устройство на територията, приети в периода 2015-2019 г. Разгледани са актуални въпроси, свързани с административноправния статут на недвижимите имоти в контекста на устройствените и административнотехническите изисквания на ЗУТ и на специалните закони, въздействието на административноправните режими върху упражняването на вещните права върху недвижимите имоти, законовите ограничения на собствеността в защита на обществените интереси и ограниченията на собствеността за благоустройствени цели.
Засегнати са промяната на предназначението, урегулирането и застрояването на поземлените имоти, с акцент върху производствата, осигуряващи реализацията на мероприятия на държавата и общините. Разгледани са процедурите по допускане, съгласуване и одобряване на парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура, както и специалните правила за изграждане на линейни мрежи на техническата инфраструктура във и извън границите на урбанизираните територии. Изданието включва и сравнителноправен анализ на актуалната правна уредба на линейните енергийни обекти на техническата инфраструктура и техния вещноправен статут.
В изданието е отделено внимание на измененията в Закона за кадастъра и имотния регистър свързани със създаването на кадастралните карти и кадастралните регистри, преобразуването на картите на възстановената собственост в кадастрални карти, както и поддържането им в актуално състояние. Засегнати са и актуалните процеси по създаване на специализираните кадастрални карти и реда за предоставяне на достъп до данните в тях, както и отразяването в кадастъра на зоните за ограничения, които произтичат от закон, административен акт или договор.
Анализирани са актуални теми по прилагането на специалните устройствени закони – Закона за устройството и застрояването на Столичната община и Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *